Projects

chemicals

„Podpora zvyšovania inovačného potenciálu spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o.“

Prijímateľ a Miesto realizácie: MIKROCHEM spol. s r.o., Za dráhou 33, 90201 Pezinok

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej republiky

Výzva - kód Výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

Nenávratný finančný príspevok:  999 588,29 €

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opvai.sk “ . 

chemicals

Opis projektu

Cieľom projektu je splnenie definovanej tematicky ucelenej výskumnej úlohy spočívajúcej v získaní poznatkov o možnosti a spôsobe chromatografickej separácie D-manózy vyprodukovanej prostredníctvom epimerizačnej reakcie vo veľkokapacitných podmienkach a zaviesť túto procesnú inováciu do prevádzky spoločnosti Mikrochem spol. s r.o.  . 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity Priemyselný výskum a podporných aktivít v prevádzke spoločnosti Mikrochem spol. s r.o.  v Pezinku. 

Stanovené merateľné ukazovatele

P0760 Počet inovovaných procesov: 1; 

P0284 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 1; 

P0325 Počet podporených výskumných inštitúcií: 1; 

P0355 Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva: 3.

 

Viac informácií najdete na www.itms2014.sk .

Interested in our product?

CONTACT US

Contact:

Fields marked with * are required